Wat moet u doen en wanneer

Vóór de zwangerschap

De gezondheid van uw kind begint al voor de bevruchting. Wist u bijvoorbeeld dat de vruchtbaarheid van vrouwen én mannen kan afnemen door het werken met gevaarlijke stoffen? Ook kunnen bepaalde stoffen al vóór de zwangerschap schadelijk zijn voor de gezondheid van uw kind. Uw kind kan te vroeg geboren worden of een aangeboren afwijking krijgen. De meeste vrouwen zijn al minstens twee weken zwanger als ze ontdekken dat ze in verwachting zijn. Neem beschermende maatregelen daarom op tijd. Het liefst vóór de zwangerschap. In de brochure Kinderen krijgen? Een goede start begint voor de zwangerschap leest u wat u zelf kunt doen. Een goede voorbereiding verhoogt de kans op een voorspoedige zwangerschap en een gezonde baby. Met de test ZwangerWijzer kunt u nagaan of er misschien een risico is voor moeder en kind.


Naar boven

Zwangerschap melden en overleg met leidinggevende

Zodra u weet dat u zwanger bent, meldt u dit zo snel mogelijk aan uw leidinggevende. Uw leidinggevende moet er namelijk voor zorgen dat u en uw baby tijdens uw zwangerschap zo min mogelijk gezondheidsrisico’s lopen. Ook uw aanspraken op bijvoorbeeld langere pauzes en het vermijden van zwaar lichamelijk werk gelden pas vanaf het moment dat u hebt verteld dat u in verwachting bent. De volgende stap is overleg met uw leidinggevende. Ook dit moet zo snel mogelijk gebeuren. Het is de bedoeling dat u in ieder geval afspraken maakt over uw verlof en vervanging. Uw leidinggevende is immers verantwoordelijk voor het aanpassen van de planning en/of het werkrooster en het regelen van vervanging tijdens uw afwezigheid. Als u tijdig meldt dat u zwanger bent, is er tijd genoeg de zaken goed te regelen.

Daarnaast is het belangrijk uw werkomstandigheden te bespreken met uw leidinggevende. Hij is op de hoogte van de algemene gezondheidsrisico’s en overlegt met u of maatregelen nodig zijn in uw werkomstandigheden.

Vragen die hierbij aan de orde komen, zijn onder meer:

  • Welk werk mag u niet meer doen of moet u op een andere manier doen?
  • Moet u mogelijk ander werk gaan verrichten?
  • Zijn er situaties of patiënten die u moet vermijden?

 Als u en uw leidinggevende niet zeker zijn van bepaalde risico’s, kunt u dit bespreken tijdens het preventief consult met de bedrijfsarts.


Naar boven

Preventief consult bedrijfsarts

Zodra u weet dat u zwanger bent, kunt u een afspraak maken voor het preventief consult bij de bedrijfsarts. Ook in de eerste maanden van uw zwangerschap is gezond en veilig werken belangrijk. Tijdens het preventieve consult geeft de bedrijfsarts u voorlichting over zwangerschap en werk. Daarbij ligt het accent op de risico’s die specifiek voor u kunnen gelden. Dat kunnen werkgebonden risico’s zijn - zoals tillen, infecties, gevaarlijke stoffen, straling, overdruk en mentale belasting - of persoonsgebonden risico’s, zoals bekken- of rugklachten, suikerziekte, verhoogde bloeddruk enzovoort. De bedrijfsarts vraagt wat u hierover met uw leidinggevende heeft besproken en of aanvullende maatregelen nodig zijn. Ook maakt de bedrijfsarts op grond van alle gegevens uw risicoprofiel en geeft hij zo nodig aanvullend advies. Naast dit preventieve consult kunt u uiteraard op elk ander moment naar de bedrijfsarts gaan met vragen over uw gezondheid en werk.

Naar boven

Zwangerschapsverklaring inleveren

Laat ook P&O direct weten dat u zwanger bent, door de zwangerschapsverklaring. U kunt deze aanvragen bij uw arts of verloskundige. Vergeet niet uw personeelsnummer en de naam van uw leidinggevende in te vullen op de zwangerschapsverklaring. Geef ook aan wanneer u met verlof wilt gaan. Het zwangerschapsverlof (verlof voor de bevalling) duurt standaard zes weken. U kunt op de verklaring aangeven dat u geen zes, maar vier of vijf weken voor de uitgerekende bevallingsdatum wilt stoppen met werken. Geef het origineel van de ingevulde verklaring af bij P&O. Het is verstandig zelf een kopie te bewaren.

Naar boven

Bevalling

De feitelijke bevallingsdatum is bepalend voor de berekening van uw verlofaanspraken. Geef daarom de datum waarop u bent bevallen door aan zowel uw leidinggevende als P&O. Dat doet u door een geboortekaartje op te sturen of een uittreksel van het geboorteregister.


Naar boven

Weer aan het werk

Na maximaal twaalf weken na de bevalling - gerekend vanaf de dag na de bevalling - en in totaal minimaal zestien weken verlof eindigt uw verlof. U ontvangt van P&O een brief met de datum waarop u weer op het werk wordt verwacht. Uw leidinggevende krijgt een kopie van deze brief. In principe keert u terug in uw oude functie met de werkzaamheden die daarbij horen, tenzij is afgesproken dat u een andere functie gaat uitoefenen. U hebt wel bijvoorbeeld recht op extra rustpauzes.

Ziek
Kunt u niet beginnen omdat u ziek bent? Meld dit dan direct aan uw leidinggevende. Voor uw UMC is het ook belangrijk te weten of uw ziekte verband houdt met de bevalling. Zo ja, dan ontvangt het UMC een vergoeding van UWV voor uw doorbetaalde salaris.

Naar boven

Borstvoeding

Als u van plan bent borstvoeding te geven, laat dat uw leidinggevende dan weten. U krijgt tijd om te voeden of te kolven. De ruimte voor het geven van borstvoeding moet aan een aantal zaken voldoen: afsluitbaar van binnenuit, voldoende privacy, geschikt om te rusten (rustig, aangenaam klimaat, tochtvrij), er is een bed of rustbank. Na negen maanden vervalt het recht op de voorzieningen voor borstvoeding of kolven op het werk.


Naar boven
Terug naar overzicht