Ziekte, vakantie en ontslag

Ziek worden

Zwangerschap is geen ziekte, maar u kunt wel ziek worden tijdens de zwangerschap. De ziekte kan verband houden met uw zwangerschap of daar los van staan. In beide gevallen meldt u zich ziek volgens de gebruikelijke procedure op de afdeling. Als uw ziekte verband houdt met uw zwangerschap of de bevalling - dit heet officieel: ziekteverlof als gevolg van zwangerschap of bevalling - moet u dit melden aan uw leidinggevende en aangeven op het ziekmeldingsformulier dat u thuisgestuurd krijgt. Dit is ten eerste nodig omdat de reden van uw ziekte bepaalt of uw UMC van UWV een vergoeding krijgt voor de uren dat u niet kunt werken, en ten tweede omdat de bedrijfsarts dan van de aard van uw klachten op de hoogte is.

Buiten de verlofperiode
Als u voor of na uw verlofperiode ziek wordt, bent u met normaal ziekteverlof. Opgelet: bent of was u van plan langer door te werken en wordt u ziek in de vijfde of zesde week voorafgaand aan de start van uw zwangerschapsverlof? Dan gaat uw verlof direct in. Dit geldt ook wanneer uw ziekte niets te maken heeft met uw zwangerschap of bevalling.

Tijdens de verlofperiode
Als u ziek wordt tijdens uw verlof, bent u nog steeds met zwangerschaps- of bevallingsverlof. De ziekte gaat niet ten koste van uw aanspraken op het totaal van zestien weken verlof, maar verlengt uw verlof ook niet.

Naar boven

Salaris

Uw UMC betaalt uw salaris volledig door tijdens uw zwangerschaps- en bevallingsverlof. Voor het berekenen van extra toelagen wordt een gemiddelde genomen van de laatste twaalf maanden die aan het verlof vooraf gingen. Bij langdurige ziekte ontvangt u de eerste 52 weken uw volledige salaris; daarna 70%.


Naar boven

WIA

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een inkomensvoorziening voor werknemers die langdurig ziek zijn. Er geldt een wachttijd van twee jaar. Bij het bepalen van die wachttijd telt de verlofperiode niet mee.

Naar boven

WAZ-uitkering

Voor de periode dat u met verlof bent, vraagt uw UMC een WAZ-uitkering aan (WAZ staat voor Wet arbeid en zorg) bij UWV. UWV betaalt deze uitkering aan uw UMC; dit heeft verder voor u geen consequenties behalve het feit dat u hierover post ontvangt van UWV.

Naar boven

Vakantie

Uw UMC hanteert een jaarurensystematiek voor het bepalen van het aantal vakantiedagen en -uren. De uren zwangerschaps- en bevallingsverlof tellen hierin gewoon mee als arbeidsuren. U raakt dus geen vakantiedagen kwijt door zwangerschaps- en bevallingsverlof.


Naar boven

Einde dienstverband

Zwangerschap en bevalling mogen geen reden zijn voor ontslag. Dat neemt niet weg dat uw dienstverband kan eindigen tijdens uw verlofperiode. Bijvoorbeeld omdat uw tijdelijke aanstelling afloopt en uw contract niet verlengd wordt. Of omdat u zelf ontslag neemt. Vanaf de datum dat u uit dienst treedt ontvangt u geen salaris meer. Uw UMC geeft de datum door aan het UWV die vervolgens uw zwangerschapsuitkering rechtstreeks aan u overmaakt voor de periode dat u daar nog recht op hebt.

Rond de bevalling
Als het dienstverband is beëindigd rond de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof, kunt u in twee gevallen toch nog aanspraak maken op een ziektewetuitkering.

  1. De uitgerekende bevallingsdatum valt binnen vier maanden na ontslag. U hebt dan recht op salarisuitbetaling over zestien weken. De dag na de uitgerekende bevallingsdatum is het uitgangspunt; zes weken hieraan voorafgaand start de uitbetaling van uw salaris.
  2. De uitgerekende bevallingsdatum viel ná vier maanden na ontslag, maar de feitelijke bevallingsdatum valt bínnen vier maanden na ontslag. U hebt in dat geval recht op uitbetaling van tien weken salaris.

Voorwaarde in beide situaties is dat u uw zwangerschap direct hebt gemeld. In situatie 1 geldt zelfs de eis dat u minstens tien weken van tevoren hebt gemeld dat u zwanger bent en wanneer u bent uitgerekend. In beide situaties geldt dat UWV uw uitkering rechtstreeks aan u betaalt. U moet hiervoor zelf contact opnemen met UWV

Naar boven

Kinderopvang

Een goede balans tussen werk en privé vindt uw UMC belangrijk. Kinderopvang kan daar aan bijdragen. Op het intranet van uw UMC vindt u daarover meer informatie of informeer bij uw P&O-adviseur.


Naar boven
Terug naar overzicht