Omgaan met risico's en oplossingen

Als u zwanger bent of wilt worden, bespreek dan snel mogelijk met uw leidinggevende of u risico loopt en zo ja, welke. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk:

  • het wegnemen of beperken van risico’s;
  • tijdelijke aanpassing van uw werkzaamheden of werktijden;
  • tijdelijk ander werk doen;
  • tijdelijke vrijstelling van werk.

Hebt u vragen of twijfels over gezondheidsrisico’s, schakel dan de bedrijfsarts in. De bedrijfsarts is ook degene die de medische inschatting maakt bij een formele beslissing over werkbelasting of risico’s, ook als uw leidinggevende zelf arts is, dit om belangenverstrengeling te voorkomen.

Naar boven
Terug naar overzicht