Kankerverwekkende en mutagene stoffen

Risico's

Kankerverwekkende stoffen kunnen kanker veroorzaken. Mutagene stoffen kunnen het genetisch materiaal veranderen. De gevolgen van blootstelling zijn mogelijk van blijvende aard en kunnen levensbedreigend zijn.

Stoffen bij behandeling van patiënten met kanker en die in de research, op dit vakgebied, worden gebruikt noemt men cytostatica. Deze cytostatica kunnen zelf ook weer kankerverwekkend zijn.

Bij laboratoriumonderzoek worden kankerverwekkende en mutagene stoffen gebruikt, zoals acrylamide en ethidiumbromide. Ook kleurstoffen bij DNA-onderzoek vallen onder deze categorie. Beperk het gebruik van deze stoffen en houdt u aan de volgende voorschriften uit het Arbobesluit om de risico’s tegen te gaan:

 • Werk alleen met een kankerverwekkende/mutagene stof als vervanging door een minder gevaarlijk alternatief niet mogelijk is;
 • Beargumenteer de reden voor het gebruik;
 • Markeer plekken waar met kankerverwekkende stoffen wordt gewerkt;
 • Als blootstelling van medewerkers mogelijk is, dan moet u deze personen als risicogroep registreren.

Verplichte registraties

Naast de reguliere registratie-eisen gelden voor kankerverwekkende en mutagene stoffen aanvullende eisen. Er zijn aparte lijsten opgesteld door het ministerie van SZW voor welke kankerverwekkende stoffen en mutagene stoffen de volgende aanvullende registratie verplicht is:

 • De hoeveelheid die per jaar wordt vervaardigd, gebruikt of aanwezig is;
 • Het aantal medewerkers dat op de arbeidsplaats blootgesteld kan worden;
 • De aard van de werkzaamheden die ermee worden uitgevoerd;
 • De wijze waarop medewerkers eraan worden blootgesteld;
 • De reden waarom gebruik strikt noodzakelijk is en de stof niet vervangen kan worden door een veiliger alternatief;
 • De genomen beschermende maatregelen.

Risicogroep

Als volgens de blootstellingsbeoordeling de werkzaamheden met kankerverwekkende en mutagene stoffen een gevaar voor de gezondheid opleveren, bent u verplicht van uw betrokken medewerkers de volgende gegevens te registreren en te bewaren tot minimaal 40 jaar na het beëindigen van de werkzaamheden:

 • De persoonsgegevens van blootgestelde medewerkers;
 • Blootstellinggegevens: aard, mate en duur bij regulier werk en bij incidenten.

Verboden middelen

De volgende middelen zijn verboden:

 • Oplosmiddelen met >1% benzeen, tetrachloorkoolstof, pentachloorethaan of 1.1.2.2.-tetrachloorethaan in een open systeem;
 • Oplossingen die meer dan 0,1% van de volgende aromatische aminen bevatten: 2-naftylamine, 4-aminodifenyl, benzidine, 4-nitrodifenyl;
 • 1,3-propaansulton;
 • Asbest.