Schoonmaak- en desinfectiemiddelen

Risico’s schoonmaakmiddelen

In veel schoonmaakmiddelen bevinden zich stoffen die schadelijk zijn voor het milieu en onze gezondheid. Deze stoffen kunnen een irriterende of schadelijke werking hebben. Wat betreft de gezondheid vormen de effecten op de huid een belangrijk aandachtspunt. Zo kunnen sterke zuren brandwonden veroorzaken. Ook zijn er producten die kunnen leiden tot problemen met de ademhalingswegen.

In de praktijk worden de effecten van schoonmaakmiddelen en de blootstelling eraan nogal eens onderschat. Maar als een gevaarlijke stof in een bepaalde concentratie voorkomt in een schoonmaakmiddel, valt het middel zelf ook onder de gevaarlijke stoffen. Raadpleeg daarom liefst vóór de aanschaf het register Gevaarlijke Stoffen, zodat u inzicht krijgt in het schadelijke effect van het schoonmaakmiddel.

Definitie gevaarlijke stoffen.

Welke schoonmaakmiddelen

Schoonmaakmiddelen die in ziekenhuizen veel gebruikt worden zijn de middelen die de schoonmaakdiensten toepassen en de middelen die in de reinigingsapparatuur worden gebruikt.

Moet bij het schoonmaken ook worden gedesinfecteerd dan wordt vaak bleekwater, een stafilex-chlooroplossing of een 70% alcoholoplossing toegepast. Specifieke desinfectiemiddelen zoals glutaaraldehyde worden gebruikt voor bij de sterilisatiedienst.

Risico’s beperken

Onderstaand vindt u een aantal belangrijke maatregelen:

 • Gebruik, indien mogelijk, minder schadelijke alternatieven. Raadpleeg hiervoor het register Gevaarlijke Stoffen;
 • Maak indien nodig een afspraak met de ziekenhuishygiënist voor ontsmetting;
 • Stel een werkinstructie op (indien nodig ook in andere taal) en houd deze bij het product;
 • Lever de schoonmaakmiddelen zoveel mogelijk gebruiksklaar aan;
 • Voeg schoonmaakmiddel aan het water toe, in plaats van water aan het schoonmaakmiddel, wanneer het noodzakelijk is een verdunning te maken;
 • Lees voor gebruik het etiket;
 • Kijk tijdens het schoonmaken uit met het gebruik van verschillende middelen door elkaar. Sommige middelen reageren met elkaar, waardoor een giftige damp kan ontstaan (vooral in combinatie met chloor);
 • Werk bij voorkeur met schoonmaakmiddelen in verpakkingen van minder dan 10 liter;
 • Voorkom inademing door aerosolvorming (vernevel niet);
 • Voorkom direct huidcontact;
 • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Zorg voor absorptiemiddelen in directe nabijheid, zodat bij morsen snel opgeruimd kan worden;
 • Plaats schoonmaakproducten die gevaarlijke stoffen bevatten in een lekbak.

Desinfectiemiddelen

Vanwege hun ontsmettende werking vraagt het werken met desinfectiemiddelen om extra voorzichtigheid. Houdt u zich daarom aan de volgende regels:

 • Gebruik desinfectiemiddelen alleen met toestemming van de afdeling Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie;
 • Zorg voor voldoende ventilatie en, indien noodzakelijk, voor een goede afzuiging.

Verplichte registraties

Alle desinfectiemiddelen die geloosd kunnen worden, moeten geregistreerd en aangemeld worden bij het Hoogheemraadschap in het kader van de vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Bestrijdingsmiddelen

Veel desinfectiemiddelen vallen onder de bestrijdingsmiddelen. Deze middelen mogen alleen gebruikt worden als zij zijn toegelaten door het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) en zij gebruikt worden volgens de voorgeschreven werkwijze.

Meer informatie

Voor meer informatie over desinfectiemiddelen kunt u terecht bij de ziekenhuishygiënist. Voor informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen en ventilatie kunt u terecht bij de arboadviseur.