Afvalbeheer

Gevaarlijk afval

Het afval van gevaarlijke stoffen wordt ook gezien als een gevaarlijke stof. Zie er op toe dat uw medewerkers deze afvalstroom behandelen volgens de interne regels. Niet alleen in het belang van de umc-medewerkers, de patiënten en de bezoekers, maar ook in het belang van het milieu en omwonenden. Voor gevaarlijk afval gelden voorschriften.

Voorschriften 1

  • Vermeng afval van gevaarlijke stoffen in geen geval met andere stoffen;
  • Verzamel alle afvalstoffen naar soort. Uw interne afvalverzamelaar schrijft voor welke indeling in soorten u dient aan te houden op grond van de Europese Afvalstoffenlijst EURAL. U moet ervoor te zorgen dat deze indeling is vastgelegd in (interne) richtlijnen;
  • Houd de hoeveelheid regulier afval van gevaarlijke stoffen zo laag mogelijk door ook regelmatig opruimacties te houden en overbodige gevaarlijke stoffen af te voeren;
  • Let op dat vaten met afval van buiten schoon zijn. Pak ‘schone’ vaten, die extreem giftige en kankerverwekkende stoffen bevatten, echter niet aan zonder geschikte handschoenen;
  • Volg de interne voorschriften voor het verzamelen van specifieke afvalstoffen uit radionucliden ruimtes en GGO-ruimtes.

Voorschriften 2

  • Verzamel gevaarlijke vloeibare afvalstoffen in UN-gekeurde kunststof vaten, bij voorkeur niet meer dan 10 liter per vat;
  • Zorg bij het overgieten en verzamelen van brandbare en giftige vloeistoffen voor een goede afzuiging. Probeer dit echter tot een minimum te beperken;
  • Loos geen gevaarlijke stoffen als afval in het riool. Stoffen die behoren tot de lijst Zeer Ernstige Zorg stoffen (ZEZ) moeten altijd als gevaarlijk afval afgevoerd worden;
  • In de lozingsvergunning van het umc staat aangegeven onder welke voorwaarden wél geloosd mag worden. Informeer bij de milieudeskundige wat is toegestaan;
  • Registreer per afvalstroom de aan de afvalverzamelaar afgegeven hoeveelheid afval. Vanuit de milieuvergunningvoorwaarden dient u jaarlijks een overzicht te geven van de hoeveelheid afgevoerde gevaarlijke stoffen. Dit valt meestal onder verantwoordelijkheid van de afvalbeheerder en/of de milieudienst.