Registratie

Register gevaarlijke stoffen

Organisaties waar gewerkt worden met gevaarlijke stoffen zijn verplicht deze stoffen te registreren. Dit is een verplichting die voorgeschreven wordt door de Arbowet. Alle umc’s hebben een eigen digitaal register. In het register worden per type gevaarlijke stof een aantal essentiële gegevens vastgelegd. In het onderdeel ‘Wat moet u registreren’ kunt u daar meer over lezen. Door de registratie van gevaarlijke stoffen voldoen de umc’s aan de eisen gesteld door de Arbowet maar ook aan de afspraken die gemaakt zijn in de Arbocatalogus van de umc’s.

Aan de stoffen in dit register is veiligheidsinformatie gekoppeld. Het is belangrijk dat medewerkers de informatie over de stoffen waarmee ze werken, drempelloos kunnen opzoeken. Hierdoor kan een medewerker kennis nemen van de gevaren die een stof met zich meebrengt. De maatregelen zijn bekend die getroffen moeten worden om veilig te werken met de gevaarlijke stof en in geval van een calamiteit de te nemen maatregelen.

NFU databank gevaarlijke stoffen

Het register gevaarlijke stoffen is de primaire bron voor de vorming van de landelijke databank gevaarlijke stoffen van de umc’s. De databank is gevuld met veiligheidsinformatiebladen en werkplekinstructiekaarten.

Uit de verschillende digitale registers gevaarlijke stoffen van de umc’s worden gevaarlijke stoffen geselecteerd die in aanmerking komen voor opname in de NFU databank gevaarlijke stoffen. Hierdoor ontstaat één landelijke databank umc met daarin de stoffen- en veiligheidsinformatie van duizenden stoffen. Deze informatie is beschikbaar voor alle umc’s.

De databank wordt jaarlijks bijgewerkt. Het is belangrijk dat medewerkers de informatie over de stoffen waarmee ze werken, drempelloos kunnen opzoeken. Hierdoor kan een medewerker kennis nemen van de gevaren die een stof met zich meebrengt. De maatregelen zijn bekend die getroffen moeten worden om veilig te werken met de gevaarlijke stof. Ook in geval van afvalverwerking of een calamiteit kan de informatie geraadpleegd worden.

Met een register gevaarlijke stoffen en de NFU databank gevaarlijke stoffen kunnen de umc’s voldoen aan de verschillende verplichtingen uit het Arbobesluit en de Arbocatalogus.

Zie sectie 5: Wat doet uw umc - NFU databank gevaarlijke stoffen

Wat moet u registreren

Elke gevaarlijke stof die in een umc aanwezig is moet in het register gevaarlijke stoffen worden opgenomen. Het vullen van het register en het beheren van de veiligheidsinformatie kan per umc verschillen. Daarnaast moet jaarlijks een overzicht worden gegeven van de hoeveelheid ingekochte gevaarlijke stoffen en afgevoerde hoeveelheid gevaarlijke afvalstoffen.

Stem in uw organisatie af hoe en door wie nieuwe stoffen worden opgenomen in het registratie- en informatiesysteem voor gevaarlijke stoffen en hoe het beheer hiervan is geregeld.

In het register moeten van elke gevaarlijke stof minimaal de volgende gegevens vermeld zijn:

 • Naam van de stof (productnaam) en identificatie gegevens;
 • Samenstelling van de enkelvoudige stof of mengsel;
 • De gevaarcategorie en/of aanvullende informatie;
 • De H- en P-zinnen of R-zinnen en S-zinnen;
 • De hoeveelheden;
 • De locatie of afdeling waar de stof voorkomt.

Alle UMC’s hebben een centraal digitaal register dat voldoet aan de wettelijke eisen voor wat betreft de registratie van gevaarlijke stoffen.

Wat zijn gevaarlijke stoffen.

Aanvullende eisen voor specifieke gevaarlijke stoffen

CMR-stoffen

Voor een aantal stoffen zijn de reguliere registratie-eisen niet voldoende. Dit geldt voor de groep CMR-stoffen (carcinogene mutagene reprotoxische). Stoffen die schadelijk kunnen zijn via borstvoeding dient u de volgende aanvullende gegevens te laten registreren:

 • De hoeveelheid van de stof die per jaar wordt vervaardigd, gebruikt of aanwezig is;
 • Het aantal medewerkers dat op de arbeidsplaats blootgesteld kan worden;
 • De aard van de werkzaamheden die worden uitgevoerd met bovengenoemde stoffen;
 • De wijze waarop medewerkers worden blootgesteld.

Het wordt aanbevolen om de registratie voor deze stoffen gelijk te stellen aan die voor kankerverwekkende en mutagene stoffen. Daarvoor moet u ook nog de volgende gegevens laten registreren:

 • De reden waarom gebruik strikt noodzakelijk is en de stof niet vervangen kan worden door een veiliger alternatief;
 • De genomen beschermende maatregelen.

Overige stoffen

Aanvullende registratie-eisen voor de volgende stoffen vindt u bij sectie De Richtlijn gevaarlijke stoffen / Stoffen met extra aandacht. Dit zijn de stoffen die vallen in de groep:

 • Kankerverwekkende en mutagene stoffen;
 • Radioactieve stoffen;
 • Cryogene stoffen;
 • Gassen;
 • Biologische agentia;
 • Geneesmiddelen;
 • Schoonmaakmiddelen en desinfectiemiddelen.

Registratie-eisen medewerkers en situaties

Naast de registratie-eisen die van toepassing zijn op de gebruikte stoffen zelf, gelden er ook registratie-eisen voor de medewerkers die met de stoffen werken en blootgesteld (kunnen) worden.