Alle GHS-gevarenpictogrammen

Betekenis van het GHS-gevarenpictogam

GHS is het mondiale systeem voor de classificatie en etikettering van gevaarlijke stoffen. De gevaarlijke stoffen worden onderverdeeld in negenentwintig gevarenklassen.

Klassen

Deze negenentwintig gevarenklassen zijn als volgt verdeeld:
16 klassen voor de fysische gevaren;
10 klassen voor de gezondheidsgevaren;
3 klassen voor de milieugevaren.

Voor de aanduiding van deze verschillende gevarenklassen zijn 9 pictogrammen beschikbaar.

Sub gevarencategorie

De gevarenklassen zijn verder onderverdeeld in de sub gevarencategorieën 1, 2, 3 of 4.
De sub gevarencategorie 1 is het meest gevaarlijk.

Signaalwoord

Aan de categorie indeling hangt ook een signaalwoord.
De signaalwoorden kunnen zijn: gevaar of waarschuwing.

De 9 beschikbare pictogrammen met de omschrijving en verklaring zijn hieronder weergegeven.

Explosief (GHS01)

Stoffen en preparaten die ook zonder inwerking van zuurstof tot ontploffing (zeer snelle verbranding) kunnen komen zijn voorzien van dit symbool.

Ontvlambaar (GHS02)

Bijvoorbeeld de ontvlambare vloeistoffen zijn ingedeeld in drie categorieën:

Categorie 1 zeer licht ontvlambaar (signaalwoord ‘gevaar’)
Vloeistoffen met een vlampunt < 23°C en een beginkookpunt <= 35°C

Categorie 2 licht ontvlambaar (signaalwoord ‘gevaar’)
Vloeistoffen met een vlampunt < 23°C en beginkookpunt > 35°C

Categorie 3 ontvlambaar (signaalwoord ‘waarschuwing’)
Vloeistoffen met een vlampunt ≥ 23°C en ≤ 60°C. In deze categorie zitten ook gasolie, diesel en lichte stookolie met een vlampuntbereik tussen ≥ 55°C en ≤ 75°C.

Oxiderend (GHS03)

Dit zijn stoffen en mengsels die bij aanraking met andere stoffen en/of mengsels (vooral ontvlambare stoffen) brand kunnen veroorzaken of bevorderen.

Gassen onder druk

Tot deze groep behoren samengeperste gassen, vloeibare gassen, sterk gekoelde vloeibare gassen en opgeloste gassen.

Corrosief (GHS05)

Tot deze groep behoren alle stoffen die corrosief zijn voor metalen, voor de huid als ook stoffen die ernstig oogletsel kunnen veroorzaken.

Giftig (GHS06)

Stoffen en mengsels waarvan al een geringe hoeveelheid bij inademing of opname via de mond of via de huid binnen enkele uren of binnen een dag schadelijke effecten of de dood kan veroorzaken

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk (GHS07)

Stoffen en mengsels die bij directe, langdurige of herhaaldelijke aanraking met de huid of de slijmvliezen een ontsteking kunnen veroorzaken. Tot deze groep behoren ook narcotische en voor de huid sensibiliserende stoffen. Dit zijn stoffen die bij opneming via de huid aanleiding kunnen geven tot een zodanige reactie van hypersensibilisatie (overgevoeligheid), dat latere blootstelling aan de stof of het preparaat karakteristieke nadelige effecten veroorzaakt.

Lange termijn gezondheidsgevaarlijk (GHS08)

Hieronder vallen de carcinogene, mutagene en reproductietoxische (CMR)-stoffen die kankerverwekkend zijn, erfelijke genetische afwijkingen geven of gevolgen hebben op de vruchtbaarheid van mannen en/of vrouwen of die het ongeboren kind schaden (signaalwoord Gevaar) of stoffen die hiervan verdacht worden (signaalwoord Waarschuwing).

Tot deze groep behoren ook inhalatieallergenen, stoffen met aspiratiegevaar en stoffen met specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT).

Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (GHS09)

Stoffen die onmiddellijk of na verloop van tijd gevaar voor dier en/of natuur opleveren of kunnen opleveren.