H-zinnen

H-zinnen

De etiketten van de gevaarlijke stoffen zijn naast de gevarenpictogram ook voorzien van zogenaamde H- en P-zinnen.

 • De H-zinnen zijn gevarenaanduidingen (H van hazard / gevaaraanduiding);
 • De P-zinnen wijzen op voorzorgsmaatregelen (P van precaution / veiligheidsaanbeveling ).

De H-zinnen vervangen de R-zinnen en zijn verplicht op de etikettering van een zuivere stof vanaf 1 december 2010. Voor een mengsel geldt de verplichting vanaf 1 juni 2015. Op deze pagina staat een globale beschrijving van de H-zinnen volgens het GHS.

 • H200-zinnen Fysische gevaren
 • H300-zinnen Gezondheidsgevaren
 • H400-zinnen Milieu gevaren
 • EUH-zinnen

Overzicht alle H-zinnen.

H200-zinnen

De H200-serie zinnen bevatten waarschuwingen die betrekking hebben op de materiële, fysische gevaren van een stof. De H zinnen zijn ingedeeld in groepen. H-zin 220 tot met H-zin 228 verwijzen bijvoorbeeld naar een ontvlambare stof.

 • H20x Ontploffingsgevaar
 • H22x Ontvlambaar
 • H24x Zelfontleding, ontploffing bij verwarming
 • H25x Zelfverhitting, pyrofore stoffen
 • H26x Stoffen die met water (brandbare) gassen kunnen ontwikkelen
 • H27x Oxiderende stoffen
 • H28x Gassen
 • H29x Bijtend voor metalen

Enkele voorbeelden van H-zinnen:

 • H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp
 • H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming

H300-zinnen

De H300-serie zinnen bevatten waarschuwingen die betrekking hebben op de gezondheidsgevaren van een stof. H-zin 310 tot met H-zin 312 verwijzen bijvoorbeeld naar huidcontact.

 • H30x Orale toxiciteit
 • H31x Dermale toxiciteit
 • H33x Inhalatoire toxiciteit
 • H34x Mutageen
 • H35x Carcinogeen
 • H36x Teratogeen
 • H37x Veroozaakt schade aan (doel)organen

Enkele voorbeelden van H-zinnen:

 • H300 Dodelijk bij inslikken
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
 • H350 Kan kanker veroorzaken

H400-zinnen

De H400-serie zinnen bevatten waarschuwingen die betrekking hebben op de milieugevaren van een stof.

 • H40x Acuut aquatisch gevaar
 • H41x Aquatisch gevaar op langere termijn
 • H42x Gevaar voor de ozonlaag

Enkele voorbeelden van H-zinnen:

 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
 • H420 Schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu door afbraak van ozon in de bovenste lagen van de atmosfeer.

EUH-zinnen

In de EU-GHS of CLP staan ook EUH-zinnen. Dit zijn H-zinnen ter vervanging van de oude R-zinnen die in het mondiale GHS niet zijn opgenomen. Zij hebben het zelfde nummer als de oude R-zin. Ook deze EUH zinnen zijn verdeeld in materiële eigenschappen, gezondheidseigenschappen en aanvullende informatie over bepaalde stoffen of mengsels.

Enkele voorbeelden van EUH-zinnen:

 • EUH014 Reageert heftig met water
 • EUH029 Vormt giftig gas in contact met water
 • EUH201 Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen …..

Overzicht alle EUH-zinnen.