Indeling volgens GHS

Het Globally Harmonised System (GHS) is het mondiale systeem van de VN voor de classificatie en etikettering van gevaarlijke stoffen. GHS zorgt ervoor dat over de hele wereld een gevaarlijke stof wordt ingedeeld in dezelfde gevaarscategorie. Het gevarenpictogram , van een gevaarlijke stof, is dan over de gehele wereld hetzelfde.

Een voorbeeld van een artikel etiket met gevarenpictogram vindt u hieronder.

U kunt een vergelijkingsposter met de oude symbolen en de nieuwe pictogrammen downloaden.

Gevaarlijke stoffen zijn ingedeeld in negenentwintig gevarenklassen. De gevarenklassen zijn verder onderverdeeld in subklassen en in gevarencategorieën 1, 2, 3 of 4, waarvan categorie 1 het meest gevaarlijk is. Aan deze categorieën hangt ook een signaalwoord (gevaar of waarschuwing).

In 2009 is het mondiale GHS-systeem in Europa ingevoerd in een iets aangepaste vorm. De EU-GHS, de Europese wetgeving voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels. Deze verordening, ook wel genoemd de CLP verordening (Regulation on Classification, Labelling and Packeging) vervangt in de tijd de oude stoffen- en preparaten richtlijn.

Momenteel is er een overgangsperiode waarin naast de nieuwe pictogrammen ook nog oude oranje symbolen bestaan. De nieuwe pictogrammen staan in een rode ruit.

Een voorbeeld van een artikel etiket met gevarenpictogrammen staat hieronder.

Voorbeeldetiket

Gevaar

Giftig bij inslikken. Giftig bij contact met de huid. Veroorzaakt ernstige brandwonden. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig bij inademing. Pas gebruiken nadat u de veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

Dokterhoe chemie B.V.
Chemieweg 123
1234AB
Dokterhoeven
012-3456789

Informatie op het etiket

Op het etiket staat minimaal de volgende informatie:

  • de naam, het adres en het telefoonnummer van de leverancier;
  • de nominale hoeveelheid van de stof of het mengsel tenzij de hoeveelheid elders op de verpakking wordt vermeld;
  • de productspecificatie: de stofnaam en een zogenaamd identificatienummer.

Indien van toepassing:

  • de gevarenpictogrammen (zwarte pictogrammen geplaatst in een rood omrande witte diamant);
  • H-zinnen (Hazard, gevaaraanduiding);
  • P-zinnen (Precautionary, veiligheidsaanbeveling);
  • het signaalwoord 'Gevaar' of 'Waarschuwing';
  • aanvullende informatie.