Overzicht wet- en regelgeving

Arbowet
Arbobesluit
Arboregeling

Verder is onderstaande Nederlandse wet- en regelgeving van belang voor gevaarlijke stoffen:

Wet vervoer gevaarlijke stoffen Regels voor vervoer van gevaarlijke stoffen.
Besluit vervoer gevaarlijke stoffen Vaststelling nadere regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen Specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
ADR-verdrag Verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen.
Wet milieubeheer Regels voor een aantal algemene onderwerpen op het gebied van de milieuhygiëne.
PGS 15 Richtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

Ook in Europees verband zijn afspraken gemaakt over gevaarlijke stoffen:

GHS / CLP verordening (EG) Nr. 1272 2008 Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.
Vervangt stap voor stap de twee onderstaande richtlijnen.
Europese Stoffenrichtlijn 67/548/EEG Richtlijn voor de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen.
Europese Preparaten Richtlijn 1999/45/EG Richtlijn inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten.
Europese Afvalstoffenlijst (EURAL) In de Eural benoemt de Europese Commissie afvalstoffen en bepaalt zij wanneer een afvalstof gevaarlijk is.