Overzicht wet- en regelgeving

Arbowet
Arbobesluit
Arboregeling

Verder is onderstaande Nederlandse wet- en regelgeving van belang voor gevaarlijke stoffen:

Wet vervoer gevaarlijke stoffenRegels voor vervoer van gevaarlijke stoffen.
Besluit vervoer gevaarlijke stoffenVaststelling nadere regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffenSpecifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
ADR-verdragVerdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen.
Wet milieubeheerRegels voor een aantal algemene onderwerpen op het gebied van de milieuhygiëne.
PGS 15Richtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

Ook in Europees verband zijn afspraken gemaakt over gevaarlijke stoffen:

GHS / CLP verordening (EG) Nr. 1272 2008Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.
Vervangt stap voor stap de twee onderstaande richtlijnen.
Europese Stoffenrichtlijn 67/548/EEGRichtlijn voor de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen.
Europese Preparaten Richtlijn 1999/45/EGRichtlijn inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten.
Europese Afvalstoffenlijst (EURAL)In de Eural benoemt de Europese Commissie afvalstoffen en bepaalt zij wanneer een afvalstof gevaarlijk is.