ZZS-lijst

Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen

Vroeger stond deze lijst bekend onder de naam: ‘Zwarte stoffenlijst’.

De Nederlandse overheid pakt Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) met voorrang aan. Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen.

Doel van het overheidsbeleid is om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren. Dit gebeurt onder meer door in vergunningen regels te stellen voor lozingen op water en uitstoot naar de lucht.

De identificatie van Zeer Zorgwekkende Stoffen volgt uit selectiecriteria die zijn vastgelegd in artikel 57 van de Europese REACH Verordening 1907/2006. Deze criteria zijn:

  • Kankerverwekkend (C);
  • Mutageen (M);
  • Giftig voor de voortplanting (R);
  • Persistent, bioaccumulerend en giftig (PBT);
  • Zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB);
  • of van soortgelijke zorg (zoals hormoonverstorende stoffen).

Deze lijst wordt twee maal per jaar bijgewerkt op grond van wijzigingen in bovenstaande wetgeving en verdragen.

ZZS-lijst (webpagina van het RIVM).