Good practices

Wat is een Good practice?

Een Good practice, in het Nederlands een goede praktijk of procedure, is de beschrijving van hoe een praktijkprobleem op een eenvoudige en juiste wijze kan worden aangepakt. De gedachte is dat met de juiste werkmethode een handeling uitgevoerd kan worden met minder problemen, minder onvoorziene complicaties en betere eindresultaten. In het kader van de Arbocatalogus is het doel altijd veilig en gezond werken.

De meerwaarde van een Good practice is aangetoond, vaak op basis van een evaluatie van praktijkervaringen of door bijvoorbeeld metingen.

De Good practices zijn in eerste instantie kort en krachtig beschreven. Indien van toepassing zijn aan de Good practices documenten gekoppeld met extra informatie over het onderwerp. Daar waar mogelijk wordt een filmpje getoond.

Desinfecteren met ethanol

  • Draag handschoenen om opname van ethanol via de huid te voorkomen. De handschoenen voorkomen ook ontvetting van de huid. In de zorg wordt veel handenalcohol gebruikt voor de handendesinfectie. Hierin zit een component om de ontvettende werking te verminderen.
  • Breng met een fles of spuitfles ethanol op een tissue (of een alternatieve drager).
  • Veeg met de tissue het te desinfecteren oppervlak schoon.
  • Doe de tissue in een SZA-afvalvat en dek deze af met een deksel.

Indien desinfectie met een doekje niet mogelijk is heeft een spuitfles de voorkeur boven een plantenspuit of vernevelaar. Het gebruik van een plantenspuit of vernevelaar geeft een onnodig hoge blootstelling aan ethanol via inademing.

Bekijk het filmpje: 'Blootstelling alcohol bij desinfecteren'.

Voor meer informatie:

Formaldehyde

Formaldehyde is bij kamertemperatuur een kleurloos gas met een stekende geur dat zich goed mengt met lucht. De benaming formaldehyde en formaline wordt vaak, ten onrechte, door elkaar gebruikt.

CMR-stoffen

De afkorting CMR staat voor Carcinogene (1), Mutagene (2) en Reprotoxische stoffen (3).

Om veilig te kunnen werken met CMR-stoffen is het belangrijk om te weten of er risico’s bestaan op blootstelling aan CMR stoffen. Van de kans op blootstelling kan een inschatting gemaakt worden middels een inschattingsmodel.

Is er een gerede kans op blootstelling, dat wil zeggen de blootstellingsinschatting is hoog, dan kan met behulp van het model bekeken worden welke adviezen (4) gegeven kunnen worden om de inschatting omlaag te krijgen.

Lukt dit niet dan moet er een werkplekonderzoek uitgevoerd worden om te komen tot adviezen om een nul blootstelling te benaderen. Lukt dit ook niet dan is het werken met onderhavige stof onder de onderzochte omstandigheden niet veilig en dienen de werkzaamheden gestaakt te worden om gezondheidsrisico’s uit te sluiten.

Om te komen tot een blootstellingsinschatting met advies kan het stappenplan gevolgd worden.

Het stappenplan en het inschattingsmodel zijn nog in bewerking. Publicatie volgt zo spoedig mogelijk.

Is de stof gevaarlijk?

Deze Good practice is in een filmpje gevat.

Het toont aan hoe men met logisch nadenken kan komen tot een procedure die simpel maar tegelijkertijd zeer effectief kan zijn. De basis wordt gevormd door de NFU databank gevaarlijke stoffen.

Uit het veiligheidsinformatieblad of de werkplekinstructiekaart wordt de informatie, hoe men moet handelen nadat een stof of mengsel is gemorst of accidenteel vrijkomt, vertaald naar een eenvoudige kleurcode.

Bekijk het filmpje: Is deze stof gevaarlijk?

Wat te doen bij chemicaliën spill?

Deze Good practice is in een filmpje gevat. Het toont de procedures en handelingen naar aanleiding van het accidenteel vrijkomen van een gevaarlijke stof of mengsel.

De basis wordt ook dit in deze Good practice gevormd door de NFU databank gevaarlijke stoffen. Vanuit de werkplekinstructiekaart wordt de informatie, hoe men moet handelen nadat een stof of mengsel is gemorst , vertaald naar een procedure.

Zoals onze collega ook zegt: Better Safe than Sorry.

Bekijk het filmpje: Wat te doen bij een chemicaliën spill?

Fenol

Fenol en fenol bevattende producten wordt in nagenoeg alle laboratoria van de umc’s gebruikt omdat het een belangrijke rol speelt in het isoleren van DNA.

Cryogene stoffen

Gassen kunnen vloeibaar worden gemaakt door verhoging van druk of door sterke afkoeling. Gassen die bij zeer lage temperatuur vloeibaar of vast zijn geworden worden cryogene stoffen genoemd. Naast het specifieke risico van cryogene stoffen door hun lage temperaturen is zuurstofverdringing een risico die vaak niet wordt onderkend. Iedereen die met cryogene stoffen werkt, moet rekening houden met alle gevaareigenschappen van het gas, zoals de brandbaarheid, explosiegevaar maar ook de mate van zuurstofverdrijving.

In deze Good practice een rekentool die gebruikt kan worden om wat ‘gevoel’ te krijgen bij de hoeveelheid vloeibaar stikstof die in een ruimte staat opgeslagen. Dit in relatie tot de ventilatievoud  (in h-1) en de grootte van de ruimte (in m3). In een normale situatie bij 10% verdamping in 24 uur en in een calamiteiten situatie waarbij 10% (of meer) van de totale hoeveelheid N2 verdampt in een uur tijd.  Met de kleuren groen, oranje en rood wordt aangegeven of er sprake is van een veilige, minder veilige of gevaarlijke situatie.  Voor droogijs (vast CO2) is een gelijksoortige berekening beschikbaar.

Naast een rekentool is een filmpje beschikbaar over het Veilig werken met cryogene stoffen.

Berekening cryoruimten (Een xlsm-bestand wordt naar uw computer gedownload, klik in het sheet op tabblad <open>)

Bekijk het filmpje: Veilig werken met cryogene stoffen
Bekijk het Engelstalig ondertitelde filmpje: Safe working with cryogenic gases