Poster gevaarlijke stoffen

De poster 'Veilig werken met gevaarlijke stoffen' is opgebouwd uit de volgende elementen:

  • De gevarenpictogrammen (CLP/GHS) en hun betekenis;
  • De gevarenaanduidingen (H-zinnen, Hazard);
  • De aanvullende gevarenaanduidingen (EUH-zinnen, Hazard);
  • De veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen, Precautionary);
  • De vervoersetiketten (ADR);
  • De kleurcoderingen van gasflessen;
  • De kleurcoderingen van pijpleidingen.

De poster is zowel in het Nederlands als in het Engels samengesteld. Meer informatie via de arboadviseur van uw umc.