Globale voorschriften

Voor veilig en gezond werken zijn er voorschriften van de overheid. De precieze invulling daarvan is neergelegd bij werkgevers en werknemers. 

Arbowet

In de Arbowet zijn de volgende algemene voorschriften relevant:

 • Artikel 3. lid 1, De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden.
 • Artikel 3. lid 2, De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken.
 • Artikel 5, De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op.
 • Artikel 8, De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers.
 • Artikel 11, De werknemer is verplicht mee te werken aan het op een veilige manier benutten van de omstandigheden en op een veilige manier werkzaamheden te verrichten.

Arbobesluit

Speciaal voor infectiepreventie zijn onderstaande artikelen uit het Arbobesluit van toepassing.

 • Artikel 4.84, Biologische agentia, micro-organismen en celculturen. Omschrijving en indeling in risicoklassen.
 • Artikel 4.85 - 86, Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie.
 • Artikel 4.87, 4.87a, 4.87b, 4.88, 4.89, 4.90, Maatregelen met betrekking tot blootstelling inclusief maatregelen legionella, veiligheidssignalering en registratie.
 • Artikel 4.91, Arbeidsgezondheidskundig onderzoek.
 • Artikel 4.92 - 4.93, Informatievoorziening naar de ondernemingsraad.
 • Artikel 4.94, Kennisgeving toezichthouders.
 • Artikel 4.102, Bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht.
 • Artikel 4.104, 4.105, 4.107, 4.108 - 4.109, Bijzondere categorieën van werknemers (jeugdigen en zwangeren).

Europese afspraken

Europese richtlijnen vormen de basis voor de wetgeving in Nederland. Voor biologische agentia is er de EG-richtlijn 2000/54/EG 'Richtlijn betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk'. Deze richtlijn is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving in afdeling 9 van het Arbobesluit, artikel 4.84 tot en met 4.102.