Invulling werkgevers en werknemers

De overheid geeft in de Arbowet globale voorschriften voor veilig en gezond werken. Werkgevers en werknemers mogen zelf bepalen hoe ze daaraan voldoen en dat vastleggen in een arbocatalogus. Voor de umc's hebben de werkgeversorganisatie (NFU) en de werknemersorganisaties samen zo'n arbocatalogus gemaakt met daarin afspraken over zo’n vijftien arborisico’s. De Nederlandse Arbeidsinspectie toetst die afspraken. De afspraken over Infectiepreventie zijn nog niet met positief resultaat getoetst.