Beheersmaatregelen

Vier soorten maatregelen

Om de risico’s van biologische agentia te beheersen neemt uw umc maatregelen in een bepaalde volgorde: eerst de bron van het probleem wegnemen en als dit niet lukt, andere maatregelen treffen.

Stap 1: Bronmaatregelen

Bacteriën, virussen en schimmels zijn overal. Ze zitten op onze huid, in ontlasting, in speeksel, etc. Daarom is het onmogelijk om alle infectieziekten geheel uit te bannen. Toch moet de oorzaak van het probleem zo veel mogelijk worden weggenomen. Een voorbeeld van zo’n bronmaatregel is het desinfecteren van werkruimtes.

Stap 2: Collectieve maatregelen

Als bronmaatregelen niet mogelijk zijn, komen collectieve maatregelen in beeld om de risico’s te beperken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Organisatorische maatregelen: vaccinatie, het weren van zieke medewerkers of cliënten, het weren van zwangere medewerkers van risicovolle afdelingen, het spreiden van lunchpauzes, telewerken, schoonmaakprogramma’s.
  • Technische maatregelen: het installeren van een afzuiginstallatie en een goede controle van waterleidingsystemen op legionella.

Ook het geven van voorlichting, het opstellen van een protocol voor bijt-, krab- of prikincidenten zijn voorbeelden van collectieve maatregelen.

Stap 3: Individuele maatregelen

Als collectieve maatregelen niet mogelijk zijn of geen afdoende oplossing bieden, zijn individuele maatregelen nodig. Bijvoorbeeld met behulp van taakroulatie het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen.

Stap 4: Persoonlijke beschermingsmiddelen

Als de bovenstaande maatregelen geen effect hebben, verstrekt uw umc gratis persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en mondmaskers.

Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek

Als er sprake is van een reëel risico biedt uw umc medewerkers een arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan. U kunt uw leidinggevende daar ook zelf om vragen.

Lees meer op kiza.nl, de site van het Kennisinformatiesysteem InfectieZiekten bij de Arbeid.

Behandeling bij (mogelijke) besmetting en ziekte

Als een medewerker ziek is, moet de ziekte natuurlijk goed behandeld worden. In een aantal gevallen (zoals HIV en hepatitis B) is het ook verstandig om te laten behandelen als de ziekte nog niet is aangetoond. Dit wordt post expositie profylaxe (PEP) genoemd.