Lachgassedatie bij kinderen

Dit onderdeel is specifiek geschreven voor lachgassedatie bij kinderen. Daarnaast gelden de andere richtlijnen voor het omgaan met inhalatieanesthetica.

Eisen aan behandelruimte

Het is van belang de ruimte waarin lachgas wordt gebruikt goed te ventileren omdat door lekkage bij het masker of via de uitademingslucht van de patiënt altijd wat sedatiegas (lachgas en/of zuurstof) in de ruimte vrijkomt.

Uw bescherming wordt voornamelijk bereikt door afzuiging bij de bron. Afhankelijk van de te nemen maatregelen (bijvoorbeeld bronafzuiging), is de hoeveelheid toegevoerde lucht te verlagen. Als richtlijn voor een goede ventilatie geldt een ventilatievoud van 6. Dat betekent dat de lucht in de ruimte 6 keer per uur wordt ververst. Goede ruimtelijke ventilatie is in de praktijk niet zelf te controleren.

De afvoer van de afgezogen lucht moet rechtstreeks naar buiten, waarbij het afvoeren niet in de buurt van de inlaatopeningen gebeurt.

Tenminste jaarlijks dient een gecertificeerd bedrijf de luchtbehandelingsinstallatie te controleren en te onderhouden. De onderhoudsbeurt en de ventilatievoudmeting moet worden geregistreerd.

Hoe te werken

Uit onderzoek blijkt dat de lachgasconcentratie in de ademzone van de behandelaar bij een adequate toepassing beneden de gezondheidskundige grenswaarde blijft.

De volgende aandachtspunten zijn voor u als sedatiespecialist van belang:

 • Pas on demand sedatie toe, geen continues flow.
 • Maak zoveel mogelijk gebruik van bronafzuiging als u lachgas toedient met een niet-gesloten systeem in situaties waarbij veel kortdurende ingrepen op de kap plaatsvinden.
 • Maak gebruik van bronafzuiging, bijvoorbeeld een dubbelmasker. Zorg dat dit masker goed aansluit op het gezicht van het kind. Kies de meest geschikte maat masker dat verhoogt vaak de medewerking en maskeracceptatie, waardoor de kans op lekkage kleiner wordt.
 • Creëer een rustige sfeer in de behandelkamer. Beperk omloop op de kamer tot een minimum. Tijdens sedatie deur van behandelkamer dicht. Toegang verboden.
 • Bereid ouders vooraf goed voor, zodat zij weten wat ze kunnen verwachten tijdens een sedatie. Ouders kunnen een gevoel van onbehagen uitstralen naar het kind en dat kan dan weer meer onrust teweegbrengen. Benoem bijvoorbeeld dat lachgas de gehoorsensatie versterkt en dat niet of heel zacht praten de voorkeur heeft.
 • Stel tijdens de sedatie zo min mogelijk vragen aan het kind. Wanneer het kind praat, ontstaat een verhoogde kans op lekkage. Trek de aandacht van het kind naar u toe wanneer het kind onrustig gaat bewegen.
 • Plaatst het bed in de hoge stand en ga naast het bed/de patiënt staan. Positioneer de patiënt dicht bij u, zodat u niet te veel in voorovergebogen houding hoeft te staan.
 • Plaats de hoofdsteun van het kind zo plat mogelijk. Door de ‘zwaartekracht’ kunt u het masker beter op zijn plek houden. Als het hoofdeinde in ongeveer twintig graden staat, kunt u vermoeid raken in de armen en het masker kan makkelijk verschuiven waardoor meer lekkage kan optreden. Mocht het, bijvoorbeeld vanwege angst voor platliggen, noodzakelijk zijn de hoofdsteun in twintig graden te plaatsen, laat het kind dan ongeveer twee minuten inhaleren en breng de hoofdsteun dan naar beneden.
 • Houd de aandacht bij de sedatie en niet bij de uit te voeren interventie. Controleer het masker continue op lekkage.
 • Laat de interventie uitvoerende professional met zijn materialen buiten het zicht van het kind wachten. Instrueer hen dat ze binnenkomen, hun interventie doen en weer weggaan. Het liefst zonder iets te zeggen. Neem dit ook mee in de voorbereiding van de ouders.
 • De interventie uitvoerende professional opent zijn spullen niet naast het kind, dit geeft te veel geluidsoverlast en kan het kind onrustig maken.
 • Overgang van lachgas naar zuurstof moet eenvoudig te realiseren zijn zonder dat er lachgas vrijkomt. Besteedt hier extra aandacht aan.
 • Geef de patiënt na afloop van de behandeling ten minste vijf minuten 100% zuurstof. De duur van de zuurstoftoediening is afhankelijk van de duur van de sedatie. Leidraad is dat bij een korte sedatie van circa tien tot vijfentwintig minuten vijf minuten zuurstof voldoende is.
 • Houd zoveel mogelijk afstand tot de patiënt bij het napraten.