Gevaarseigenschappen

Geneesmiddelen kunnen acuut toxische en chronisch toxische eigenschappen hebben. Blootstelling aan acuut toxische stoffen kan direct lichamelijk effect veroorzaken, bijvoorbeeld irritatie van huid en slijmvliezen). Geneesmiddelen, die carcinogeen, mutageen of reprotoxisch (CMR) zijn, kunnen bij regelmatige, (zelfs) zeer geringe blootstelling, op de langere termijn zeer schadelijke gezondheidseffecten (bijvoorbeeld kanker) veroorzaken. Bij langdurige blootstelling kunnen geneesmiddelen als antibiotica, chronisch toxische effecten hebben, zoals overgevoeligheidsreacties, allergische reacties of ontwikkeling van een antibioticaresistentie.