Invulling werkgevers en medewerkers

De overheid geeft in de Arbowet globale voorschriften voor veilig en gezond werken. Werkgevers en werknemers mogen zelf bepalen hoe ze daaraan voldoen en dat vastleggen in een arbocatalogus. Voor de umc's hebben de werkgeversorganisatie (NFU) en de werknemersorganisaties samen zo'n arbocatalogus gemaakt met daarin afspraken over zo’n vijftien arborisico’s. De Nederlandse Arbeidsinspectie toetst die afspraken. De afspraken over Psychosociale arbeidsbelasting, waaronder Werkdruk valt, zijn met positief resultaat getoetst. De Nederlands Arbeidsinspectie controleert of de umc's zich houden aan de afspraken.