Wat moet u doen en wanneer

Vóór de zwangerschap

De gezondheid van uw kind begint al voor de bevruchting. Wist u bijvoorbeeld dat de vruchtbaarheid van vrouwen én mannen kan afnemen door het werken met gevaarlijke stoffen? Ook kunnen bepaalde stoffen al vóór de zwangerschap schadelijk zijn voor de gezondheid van uw kind. Uw kind kan te vroeg geboren worden of een aangeboren afwijking krijgen. De meeste vrouwen zijn al minstens twee weken zwanger als ze ontdekken dat ze in verwachting zijn. Neem beschermende maatregelen daarom op tijd. Het liefst vóór de zwangerschap. In de Handreiking Arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid (Sociale Economische Raad, 2018) vindt u veel informatie over zwangerschap & arbeid. Een goede voorbereiding verhoogt de kans op een voorspoedige zwangerschap en een gezonde baby. Met de test ZwangerWijzer kunt u nagaan of er misschien een risico is voor moeder en kind.

Zwangerschap melden en overleg met leidinggevende

Zodra u weet dat u zwanger bent, meldt u dit zo snel mogelijk aan uw leidinggevende. Uw leidinggevende moet er namelijk voor zorgen dat u en uw baby tijdens uw zwangerschap zo min mogelijk gezondheidsrisico’s lopen. Ook uw aanspraken op bijvoorbeeld langere pauzes en het vermijden van zwaar lichamelijk werk gelden pas vanaf het moment dat u hebt verteld dat u in verwachting bent. De volgende stap is overleg met uw leidinggevende. Ook dit moet zo snel mogelijk gebeuren. Het is de bedoeling dat u in ieder geval afspraken maakt over uw verlof en vervanging. Uw leidinggevende is immers verantwoordelijk voor het aanpassen van de planning en/of het werkrooster en het regelen van vervanging tijdens uw afwezigheid. Als u tijdig meldt dat u zwanger bent, is er tijd genoeg de zaken goed te regelen.

Daarnaast is het belangrijk uw werkomstandigheden te bespreken met uw leidinggevende. Die is op de hoogte van de algemene gezondheidsrisico’s en overlegt met u of maatregelen nodig zijn in uw werkomstandigheden.

Vragen die hierbij aan de orde komen, zijn onder meer:

  • Welk werk mag u niet meer doen of moet u op een andere manier doen?
  • Moet u mogelijk ander werk gaan verrichten?
  • Zijn er situaties of patiënten die u moet vermijden?

Als u en uw leidinggevende niet zeker zijn van bepaalde risico’s, kunt u dit bespreken tijdens het preventief consult met de bedrijfsarts.

Preventief consult bedrijfsarts

Zodra u weet dat u zwanger bent, kunt u een afspraak maken voor het open spreekuur bij de bedrijfsarts. Ook in de eerste maanden van uw zwangerschap is gezond en veilig werken belangrijk. Tijdens het spreekuur geeft de bedrijfsarts u voorlichting over zwangerschap en werk. Daarbij ligt het accent op de risico’s die specifiek voor u kunnen gelden. Dat kunnen werkgebonden risico’s zijn - zoals tillen, infecties, gevaarlijke stoffen, straling, overdruk en mentale belasting - of persoonsgebonden risico’s, zoals bekken- of rugklachten, suikerziekte, verhoogde bloeddruk enzovoort. De bedrijfsarts vraagt wat u hierover met uw leidinggevende heeft besproken en of aanvullende maatregelen nodig zijn. Ook maakt de bedrijfsarts op grond van alle gegevens uw risicoprofiel en geeft hij zo nodig aanvullend advies.

Borstvoeding

Als u van plan bent borstvoeding te geven, laat dat uw leidinggevende dan weten. U krijgt tijd om te voeden of te kolven. Binnen uw umc is een aantal ruimten beschikbaar voor het geven van borstvoeding. U kunt bij uw HR-afdeling informeren welke ruimten dit zijn.