Wet- en regelgeving

Voor veilig en gezond werken zijn er voorschriften van de overheid. De precieze invulling daarvan is neergelegd bij werkgevers en werknemers.

In de Arbowet zijn de volgende algemene voorschriften relevant:

Artikel 3. lid 1 De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden.
Artikel 3. lid 2 De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken.
Artikel 5 De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op.
Artikel 8 De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers.
Artikel 11 De werknemer is verplicht mee te werken aan het op een veilige manier benutten van de omstandigheden en op een veilige manier werkzaamheden te verrichten.

Specifiek voor Gevaarlijke stoffen zijn de volgende artikelen uit het Arbobesluit van toepassing:

Artikel 4.1b Zorgplicht van de werkgever.
Artikel 4.2 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen.
Artikel 4.2a Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, aanvullende registratie.
Artikel 4.7 Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen.
Artikel 4.10d Voorlichting en onderricht.
Artikel 4.13 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en - evaluatie.