Wet- en regelgeving

Voor veilig en gezond werken zijn er voorschriften van de overheid. De precieze invulling daarvan is neergelegd bij werkgevers en werknemers.

In de Arbowet zijn de volgende algemene voorschriften relevant:

Artikel 3. lid 1De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden.
Artikel 3. lid 2De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken.
Artikel 5De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op.
Artikel 8De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers.
Artikel 11De werknemer is verplicht mee te werken aan het op een veilige manier benutten van de omstandigheden en op een veilige manier werkzaamheden te verrichten.

Specifiek voor Gevaarlijke stoffen zijn de volgende artikelen uit het Arbobesluit van toepassing:

Artikel 4.1bZorgplicht van de werkgever.
Artikel 4.2Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen.
Artikel 4.2aNadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, aanvullende registratie.
Artikel 4.7Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen.
Artikel 4.10dVoorlichting en onderricht.
Artikel 4.13Nadere voorschriften risico-inventarisatie en - evaluatie.