Globale voorschriften

Voor veilig en gezond werken zijn er globale voorschriften van de overheid. De invulling daarvan is neergelegd bij werkgevers en werknemers. In de Arbowet zijn de volgende algemene voorschriften relevant:

  • Artikel 3. lid 1: De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden.
  • Artikel 3. lid 2: De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken.
  • Artikel 5: De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op.
  • Artikel 8: De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers.
  • Artikel 11: De werknemer is verplicht mee te werken aan het op een veilige manier benutten van de omstandigheden en op een veilige manier werkzaamheden te verrichten.

Specifiek voor inhalatieanesthetica zijn er geen voorschriften, wel staat er in het Arbobesluit in met name hoofdstuk 4 omschreven hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen in het algemeen en met kankerverwekkende, mutagene en reproductietoxische stoffen in het bijzonder.