Page content

Wet- en regelgeving

Voor veilig en gezond werken zijn er voorschriften van de overheid. De precieze invulling daarvan is neergelegd bij werkgevers en werknemers.

Arbobesluit

In het Arbobesluit, met name in hoofdstuk 4 is omschreven hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen in het algemeen en met kankerverwekkende, mutagene en reproductietoxische stoffen in het bijzonder. In deze arbocatalogus zijn onderstaande bepalingen van het Arbobesluit nader uitgewerkt:

 • Artikel 1.42 en 4.105, Aandacht voor bijzondere groepen medewerkers, bijvoorbeeld zwangeren en jeugdigen.
 • Artikel 4.1b, Zorgplicht van de werkgever, met specifieke aandacht voor de risico-inventarisatie en ­evaluatie.
 • Artikel 4.1c, Beperken van de blootstelling door het treffen van preventieve maatregelen. Een en ander in overeenstemming met de stand van de wetenschap en techniek én de arbeidshygiënische strategie. Let op: voor carcinogene en mutagene stoffen geldt dat het redelijkerwijsbeginsel is vervangen door een afweging van technische uitvoerbaarheid.
 • Artikel 4.3, Grenswaarden.
 • Artikel 4.4, Arbeidshygiënische strategie.
 • Artikel 4.10d, Voorlichting en onderricht.
 • Artikel 4.16 t/m 4.18, Voorkomen van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene stoffen.
 • Artikel 8.1 t/m 8.3, Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Arbowet

In de Arbowet zijn de volgende alemene voorschriften relevant:

 • Artikel 5, Inventarisatie en evaluatie van de risico’s.
 • Artikel 8, Voorlichting en onderricht.
 • Artikel 11, Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
 • Artikel 15, Bedrijfshulpverlening en calamiteiten en incidenten.

Overig

 • NEN-EN-ISO 7010, Signalering en markering.
 • NEN-EN 12469:2000, Prestatie-eisen voor microbiologische veiligheidswerkbanken.
 • NEN-EN 374 - Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen - Deel 2: Bepaling van de weerstand tegen indringen; - Deel 4: Bepaling van de weestand tegen afbraak door chemicaliën.
 • EN-149-2001, type FFP-2 (mondneusmasker).
 • Voor cytostatica gelden de richtlijnen van de Arbocatalogus Cytostatica. Voor het gebruik van geneesmiddelen als grondstof op laboratoria gelden de richtlijnen van de Arbocatalogus Gevaarlijke stoffen.

Voor overige geneesmiddelen is in deze arbocatalogus de stand der wetenschap en techniek voor veilig werken met geneesmiddelen opgenomen.