Wet- en regelgeving

Voor veilig en gezond werken zijn er voorschriften van de overheid. De precieze invulling daarvan is neergelegd bij werkgevers en werknemers.

Arbowet

In de Arbowet zijn de volgende algemene voorschriften relevant:

Artikel 3. lid 1 De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden.
Artikel 3. lid 2 De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken.
Artikel 5 De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op.
Artikel 8 De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers.
Artikel 11 De werknemer is verplicht mee te werken aan het op een veilige manier benutten van de omstandigheden en op een veilige manier werkzaamheden te verrichten.

Arbobesluit

Specifiek voor MRI zijn de volgende artikelen uit het Arbobesluit van toepassing:

Arbobesluit artikel 1.42 Regelgeving met betrekking tot zwangeren
Arbobesluit artikel 4.4 Voorkoming van ongewilde gebeurtenissen bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen, waaronder cryogene vloeistoffen
Arbobesluit artikel 6.12 Eisen aan de constructie van MRI-apparatuur

Europese afspraken

Richtlijn 2013/35/EG Blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden en regels voor een risico-inventarisatie en -evaluatie
Richtlijn 93/42/EEG Stelt eisen aan Medische Hulpmiddelen
Richtlijn Medische Hulpmiddelen (NEN-EN-IEC 60601-2-33) Legt limieten op aan elektromagnetische velden
Europese richtlijn 2003/10/

Voorschriften voor de blootstelling van werknemers aan lawaai


Arbowet
Arbobesluit
Arboregeling

Verder is onderstaande Nederlandse wet- en regelgeving van belang voor gevaarlijke stoffen:

Wet vervoer gevaarlijke stoffen Regels voor vervoer van gevaarlijke stoffen.
Besluit vervoer gevaarlijke stoffen Vaststelling nadere regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen Specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
ADR-verdrag Verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen.
Wet milieubeheer Regels voor een aantal algemene onderwerpen op het gebied van de milieuhygiëne.
PGS 15 Richtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

Ook in Europees verband zijn afspraken gemaakt over gevaarlijke stoffen:

GHS / CLP verordening (EG) Nr. 1272 2008  
Europese Stoffenrichtlijn 67/548/EEG  
Europese Preparaten Richtlijn 1999/45/EG  
Europese Afvalstoffenlijst (EURAL) In de Eural benoemt de Europese Commissie afvalstoffen en bepaalt zij wanneer een afvalstof gevaarlijk is.