Wearing and taking off gloves properly

This English spoken video shows you a proper way of wearing and taking off gloves.

Why gloves

Non-sterile gloves are mainly used to protect staff, for example, to prevent contact with microorganisms, such as viruses and bacteria, or to prevent contact with dangerous substances and high-risk medicines, such as cytostatics and antibiotics.

At work, the gloves used may become contaminated. Be aware of this. Do not touch your body, face or clothes while working. And do not touch surfaces that you, or your colleagues, touch without gloves. If you do, you contaminate your environment unnoticed. That is why the department has agreed ways of working with gloves.

People in laboratories work with a variety of dangerous substances. Dangerous substances can penetrate the glove over time and end up on your skin. The time required for this is called the breakthrough time, which varies from substance to substance and is often not known. For some substances, the breakthrough time is a few minutes and for others it is much longer, even up to several hours. Rule of thumb: after contact with a dangerous substance, change gloves.

How to remove your gloves

Pull off the gloves without contaminating yourself, using the pick-and-shove method:

 • Basic rule for removing gloves: dirt to dirt and clean to clean.
 • Take the outside of the glove with your fingers.
 • Pull the glove down and hold it in the palm of your hand.
 • Put two clean fingers inside the other glove.
 • Pull the glove to the outer side and throw the gloves away.
 • When working in a care unit: Disinfect hands and wrists after removing the gloves.

For more information on the use of gloves use, see Skin strain.

Dit filmpje laat u zien hoe u op een goede manier handschoenen draagt en uittrekt (English film: How to remove gloves).

Waarom handschoenen

Niet-steriele handschoenen worden vooral gebruikt ter bescherming van de medewerker. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het voorkómen van contact met micro-organismen, zoals virussen en bacteriën. Of aan het voorkómen van contact met gevaarlijke stoffen en risicovolle geneesmiddelen, zoals cytostatica en antibiotica.

Tijdens het werk kunnen de gebruikte handschoenen besmet raken. Wees daarvan bewust. Raak tijdens het werk niet uw lichaam, gezicht of kleding aan. En raak ook geen oppervlakten aan die u zelf, of collega’s, zonder handschoenen aanraken. Doet u dat wel, dan besmet u ongemerkt uw omgeving. Daarom zijn er op de afdeling afspraken gemaakt hoe u met handschoenen moet werken.

In laboratoria wordt met verschillende gevaarlijke stoffen gewerkt. Gevaarlijke stoffen kunnen na verloop van tijd door de handschoen heen gaan en zo op uw huid terecht komen. De tijd die hiervoor nodig is noemen we de doorbraaktijd, deze varieert per stof en is vaak niet bekend. Bij sommige stoffen is de doorbraaktijd enkele minuten en bij andere stoffen veel langer, zelfs tot meerdere uren. Vuistregel: na contact met een gevaarlijke stof, handschoenen verwisselen.

Handschoenen uittrekken

Trek de handschoenen uit zonder uzelf te besmetten, gebruik daarbij de pluk-en-schuif-methode:

 • Basisregel bij het uittrekken is: vuil tegen vuil en schoon tegen schoon.
 • Pak met uw vingers de buitenkant van de handschoen.
 • Trek de handschoen uit en houdt die vast in de bal van de hand.
 • Schuif met twee schone vingers onder de andere handschoen.
 • Trek de handschoen uit en gooi de handschoenen meteen weg.
 • Voor de zorgafdelingen geldt: na het uittrekken van de handschoenen, handen en polsen desinfecteren.

Meer informatie over handschoengebruik vindt u bij Huidbelasting.