Wat is een RI&E?

Inventarisatie: de risico’s op een rij

De eerste stap van een RI&E is de gezondheids- en veiligheidsrisico's in kaart brengen. Het is raadzaam dat een leidinggevende de vragenlijsten samen de medewerkers invult. Dan weten de medewerkers meteen waar ze op moeten letten. En vraag advies aan uw arbodienst; het instrument is erg uitgebreid, maar u hoeft alleen die delen van de RI&E in te vullen die voor uw afdeling relevant zijn.

Evaluatie: belangrijkste risico’s naar voren

Nadat de risico’s zijn geïnventariseerd komt het evalueren van de risico’s. In een RI&E bekijkt u bij elk knelpunt hoe groot de risico's zijn. U stelt prioriteiten. Dat doet u door voor elk knelpunt drie vragen te beantwoorden. 

  1. Hoe vaak wordt men aan dit gevaar blootgesteld? U kiest uit: 'Bijna nooit', 'Regelmatig' of 'Voortdurend'.
  2. Wat is de kans dat dit gevaar optreedt? U kiest uit: 'Klein', 'Gemiddeld' of 'Groot'.
  3. Wat is het schadelijke effect? U kiest uit: 'Letsel zonder verzuim', 'Letsel met verzuim' of 'Blijvende gezondheidsschade'.

Ga bij het beantwoorden uit van uw gezonde verstand. Besteed geen aandacht aan allerlei andere mogelijke en denkbare effecten. De antwoorden bepalen of het uiteindelijke risico hoog, midden, of laag is, en daarmee wat het belangrijkst is in het plan van aanpak.

Plan van aanpak: maatregelen treffen

Als u met de RI&E de knelpunten hebt geïnventariseerd en de hoogte van de risico’s hebt aangegeven is de vraag: wat doet u eraan? Ofwel: welke maatregelen neemt u om de knelpunten weg te nemen?

Rapport

Nadat u de risico’s in uw organisatie geïnventariseerd en geëvalueerd hebt en een plan van aanpak hebt gemaakt, kunt u een rapport maken. Dat rapport, dat u door uw arboadviseur heeft laten toetsen, stuurt naar de ondernemingsraad die er mee moet instemmen. Medewerkers moeten de RI&E kunnen inzien wanneer zij dit willen (inzagerecht). Het is dan ook verstandig om de RI&E en het plan van aanpak te verspreiden onder de medewerkers. Zo weet iedereen welke risico’s er spelen en hoe die risico’s aangepakt gaan worden.

Aan de slag en actueel houden

Nadat de RI&E en het plan van aanpak zijn getoetst is het tijd om aan de slag. In het plan van aanpak staat aangegeven binnen welke termijn concrete maatregelen tegen de geïnventariseerde risico's genomen zullen worden. 

Het is verstandig om regelmatig, maar in ieder geval jaarlijks, het plan van aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen. Zijn de afspraken nagekomen? Zijn er nog nieuwe zaken aan het licht gekomen die wellicht in het plan van aanpak moeten? Kijk bijvoorbeeld eens kritisch naar de oorzaken van eventuele ongevallen of van verzuim. Misschien dat deze om nieuwe maatregelen vragen of dat ze een hogere prioriteit verdienen.