Seksuele intimidatie

Definitie

Van seksuele intimidatie is sprake wanneer een persoon ongewenst seksueel getint gedrag jegens een ander vertoont. Denk hierbij aan directe verzoeken, indirecte toespelingen, aanrakingen, aanranding, verkrachting, seksueel getinte opmerkingen of het versturen of ophangen van seksueel getinte plaatjes op de werkplek, al dan niet via de social media. De beleving van het slachtoffer staat centraal. Niet hoe gedrag is bedoeld, maar hoe dat ervaren wordt, is maatgevend.

Uw taak

De Arbowet bevat voorschriften ter verzekering van de veiligheid, ter bescherming van de gezondheid en ter bevordering van het welzijn van werknemers. Samengevat dient de leidinggevende zorg te dragen voor een veilig en prettig werkklimaat. Dat gaat verder dan alleen bescherming van een individuele werknemer in voorkomende gevallen. De leidinggevende dient actief en preventief maatregelen te treffen om werknemers tegen seksuele intimidatie te beschermen of seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Denk daarbij ook aan medewerkers als schoonmakers, stagiairs en uitzendkrachten.

U constateert seksuele intimidatie

 • spreek de pleger aan op zijn gedrag;
 • maak concrete afspraken over verbetering van het gedrag, leg die vast en laat voor gezien tekenen en evalueer de afspraken;
 • wijs de pleger op de consequenties van zijn gedrag en leg dat vast;
 • gebruik het jaargesprek om opnieuw te evalueren;
 • schakel de vertrouwenspersoon in voor advies over de aanpak;
 • neem zo nodig contact op met de bedrijfsarts, het bedrijfsmaatschappelijk werk of P&O; 
 • leg zaken vast in het personeelsdossier;
 • tref indien nodig in overleg met P&O, de vertrouwenspersoon of de juridische afdeling disciplinaire maatregelen.

Klacht over collega

Hoe gaat u om met een klacht van iemand in uw team over een collega:

 • realiseer u dat de melder een grote drempel heeft genomen en neem hem serieus;
 • vraag wat de melder wil met de klacht;
 • vraag naar de feiten en ga niet af op emoties;
 • kies geen partij;
 • concentreer u op het gedrag;
 • verzamel snel informatie;
 • vraag de melder om een (schriftelijk) verslag te geven van voorkomende situaties met woordgebruik, tijdstip, plaatsbepaling en concrete omschrijvingen;
 • spreek met beide partijen afzonderlijk en zo nodig met beide partijen tegelijk;
 • keur het ongewenste gedrag af en geef aan hoe u wilt dat de omgangsvormen op de werkvloer zijn en handel verder als onder 'U constateert seksuele intimidatie'.

Preventie

 • realiseer u dat u een voorbeeldfunctie hebt en handel daarnaar;
 • maak het beleid ten aanzien van ongewenst gedrag bekend in de afdeling;
 • vraag tijdens jaargesprekken als vast onderdeel naar de beleving van de werksfeer;
 • wees alert op de werksfeer en peil regelmatig hoe medewerkers die ervaren;
 • wees alert op (kort frequent) ziekteverzuim;
 • vraag naar het voorkomen van seksuele intimidatie in de RI&E.