Transport

Wet- en regelgeving

Elke gevaarlijke stof die u aanschaft, moet worden vervoerd. Voor elk type transport gelden regels. Vraag uw arboadviseur om advies. Voor het transport van gevaarlijke stoffen over land geldt in Nederland de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS), het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (BVGS), de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) en de Europese overeenkomst het ADR (Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).

In het ADR zijn de regels vastgelegd voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de openbare weg. Steeds meer worden de regels zoals omschreven in het ADR toegepast op bedrijfsterreinen en bij intern transport van gevaarlijke stoffen.

U hebt te maken met al die regels als u gevaarlijke stoffen vanuit een centraal ontvangstpunt of magazijn gaat vervoeren naar andere locaties buiten het gebouw. Ook bij het (laten) vervoeren van gevaarlijke afvalstoffen, waaronder bloed en besmet afval, moet u voldoen aan het ADR.

Extern transport

Extern transport van gevaarlijke stoffen vindt allereerst plaats van de leverancier naar het umc en daarna eventueel van het ene gebouw naar het andere. Hiervoor geldt:

 • Maak duidelijke afspraken met de leverancier voor een veilige aflevering op de juiste plaats;
 • Stel voor het aanleveren of ophalen van gevaarlijke (afval)stoffen met een tankwagen aparte procedures op.

Diagnostische monsters

Voor de verzending van diagnostische monsters zijn speciale procedures opgesteld. Schakel een gespecialiseerd vervoersbedrijf in of informeer bij uw arboadviseur of bij de veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen.

Radioactieve stoffen, GGO's, biologische agentia

Voor radioactieve stoffen, genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) en biologische agentia zijn aparte transportvoorschriften opgesteld. Wilt u hierover meer weten, neem dan contact op met uw arboadviseur of de aangestelde deskundige, zoals de stralingsdeskundige, de biologische veiligheidsfunctionaris of de veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen.

Vervoer door de lucht

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht zijn regels vastgelegd door de internationale luchtvaarttransportorganisatie IATA. Informeer voor luchttransporten bij een gespecialiseerd vervoersbedrijf of bij de veiligheidsadviseur modaliteit IATA.

Intern transport

Geef medewerkers van uw afdeling daarom de volgende instructies mee:

 • Plan de route bij voorkeur niet via drukke gangen en liften. Houd wat betreft vervoerstijden altijd rekening met de bezoekuren;
 • Handhaaf zo veel mogelijk de vervoersverpakking (in dozen);
 • Let bij het uitpakken van verpakte gevaarlijke stoffen op eventuele breuk of lekkage. Voor medewerkers moeten de gevaarsaanduidingen op de etiketten, van zowel de vervoers- als de gebruiksverpakking, duidelijk leesbaar bevestigd zijn;
 • Vervoer losse verpakkingen (flessen, vaten en potten) op karretjes. De vervoerskarren dienen stabiel te zijn en te beschikken over een gesloten laadvlak met opstaande randen. Zorg ervoor dat de verpakkingen niet kunnen omvallen;
 • Plaats vloeistoffen en zeer giftige stoffen in lekbakken. De verpakking moet goed gesloten zijn;
 • Voorkom het tillen van verpakkingen zwaarder dan 25 kg;
 • Draag een losse fles nooit aan de dop en gebruik bij meer flessen bij voorkeur een draagmand of een gesloten draagemmer;
 • Let op dat flessen, potten en vaten aan de buitenkant schoon zijn;
 • Vervoer kankerverwekkende stoffen (zoals cytostatica) in een gesloten vervoersverpakking die tegen breuk en lekkage beschermt met opschrift over de inhoud;
 • Vervoer gevaarlijke stoffen in principe niet met het buispostsysteem. Er blijft bij breuk altijd kans op lekkage in het systeem. Voor cytostatica moet een lekdichte en doorzichtige buispostpatroon worden gebruikt;
 • Vervoer gasflessen met speciale transportwagentjes;
 • Laat gevaarlijke stoffen nooit onbeheerd achter;
 • Maak gebruik van afsluitbare kooi of transportkarren;
 • Lees Veilig werken met cryogene stoffen in verband met specifieke voorschriften voor deze groep van gevaarlijke stoffen;
 • Transportregels gelden ook voor vervoer van gevaarlijke afvalstoffen.

In de milieuvergunning kunnen aanvullende eisen zijn opgenomen voor een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen binnen de gebouwen van een umc.