Pesten

Definitie

Van pesten is sprake als iemand herhaaldelijk het gevoel krijgt dat hij buiten gesloten of gekleineerd wordt; dat er vervelende opmerkingen of net-niet-leuke grapjes gemaakt worden, geroddeld of onnodig kritiek gegeven wordt of dat iemand geïsoleerd wordt.

Uw taak

De Arbowet bevat voorschriften ter waarborging van de veiligheid, ter bescherming van de gezondheid en ter bevordering van het welzijn van werknemers. Samengevat dient de leidinggevende zorg te dragen voor een veilig en prettig werkklimaat. Dat gaat verder dan alleen bescherming van een individuele werknemer in voorkomende gevallen. De leidinggevende dient actief en preventief maatregelen te treffen om werknemers tegen pesten te beschermen en pestgedrag aan te pakken. Denk daarbij ook aan medewerkers als schoonmakers, stagiairs en uitzendkrachten.

U contstateert pesten

 • spreek de pester(s) aan op zijn gedrag;
 • maak concrete afspraken over verbetering van het gedrag en leg die vast, en evalueer ze; 
 • wijs de pester(s) op de consequenties van het gedrag en leg die vast;
 • gebruik ook het jaargesprek om pesten aan de orde te stellen
 • leg zaken vast in het personeelsdossier;
 • schakel de vertrouwenspersoon in voor advies over de aanpak;
 • neem zo nodig contact op met de bedrijfsarts, het bedrijfsmaatschappelijk werk of P&O; 
 • tref in overleg met P&O en/of de juridische afdeling maatregelen.

Klacht over collega

Hoe gaat u om met een klacht van iemand uit uw team over een collega:

 • realiseer u dat de melder een grote drempel heeft genomen en neem hem serieus;
 • vraag wat de melder wil met de klacht; § vraag naar de feiten en ga niet af op emoties; 
 • kies geen partij;
 • concentreer u op het gedrag;
 • verzamel snel informatie;
 • vraag de melder om een (schriftelijk) verslag te geven van voorkomende situaties met woordgebruik, tijdstip, plaatsbepaling en concrete omschrijvingen;
 • spreek met beide partijen afzonderlijk en zo nodig met beide partijen tegelijk;
 • keur het pestgedrag af en geef aan hoe u wilt dat de omgangsvormen op de werkvloer zijn en handel verder als onder 'U constateert pesten'.

Preventie

 • maak het beleid ten aanzien van ongewenst gedrag bekend op uw afdeling;
 • realiseer u dat u een voorbeeldfunctie hebt en handel daarnaar;
 • vraag in jaargesprekken als vast onderdeel naar de beleving van de werksfeer;
 • wees alert op de werksfeer en peil regelmatig hoe medewerkers die ervaren;
 • wees alert op (kort frequent) ziekteverzuim;
 • vraag naar het voorkomen van pesten in de RI&E en het medewerkerstevredenheidsonderzoek.