P-zinnen

P-zinnen

De etiketten van de gevaarlijke stoffen zijn naast de gevarenpictogram ook voorzien van zogenaamde H- en P-zinnen.

 • De H-zinnen zijn gevarenaanduidingen (H van hazard / gevaaraanduiding).
 • De P-zinnen wijzen op voorzorgsmaatregelen (P van precaution / veiligheidsaanbeveling ).

De P-zinnen vervangen de S-zinnen en zijn verplicht op de etikettering voor zuivere stoffen vanaf 1 december 2010 en voor mengsels vanaf 1 juni 2015. Op deze pagina staat een globale beschrijving van de P-zinnen volgens het GHS.

 • P100-zinnen
 • P200-zinnen
 • P300-zinnen
 • P400-zinnen
 • P500-zinnen

Overzicht alle P-zinnen.

P100-zinnen

P10x is een korte serie van drie algemene voorzorgsmaatregelen.

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking stellen.
 • P102 Buiten bereik van kinderen houden.
 • P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

P200-zinnen

De P2xx serie bevat preventieve maatregelen:

 • P20x Lees veiligheidsvoorschriften en veiligheidsaanwijzingen
 • P21x Pas op voor ontstekingsbronnen
 • P22x Vermijd contact met...
 • P23x Bescherm tegen...
 • P24x Maatregelen m.b.t. gebruik en opslag
 • P25x Voorzichtig met trillingen / wrijving / schokken / niet doorboren
 • P26x Vermijd inademing
 • P27x Vermijd inslikken
 • P28x Gebruik PBM, (ruimte)ventilatie

Voorbeelden van P-zinnen:

 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten
 • P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden

P300-zinnen

De P3xx-serie bevat voorzorgsmaatregelen in verband met reactie.

 • P30x Wat te doen na inslikken, inademen of huidcontact
 • P31x Raadpleeg deskundige / antigifcentrum
 • P32x Specifieke behandeling
 • P33x Direct doen na contact
 • P34x Ademhalingsproblemen
 • P35x Wasvoorschrift
 • P36x Verontreinigde kleding
 • P37x Brandbestrijding
 • P38x Evacuatie
 • P39x Opruimen spill

Voorbeelden van P-zinnen:

 • P313 Een arts raadplegen
 • P331 Geen braken opwekken
 • P352 Met veel water en zeep wassen

P400-zinnen

De P4xx zinnen beschrijven de maatregelen met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen.

 • P40x Condities voor bewaren
 • P41x Beschermen tegen
 • P42x Gescheiden opslag

Voorbeelden van P-zinnen:

 • P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren
 • P412 Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

P500-zinnen

Deze heeft betrekking op de wijze van afvoeren van een gevaarlijke stof.

P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar...

Voorbeeld: naar een geschikte afvallocatie of recyclingbedrijf in overeenstemming met /volgens locale en nationale regelgeving.